قیمت انواع بیمه نامه های خودرو در سال 1398 اعلام شد.

قیمت انواع بیمه نامه های خودرو در سال 1398 اعلام شد.

نرخ‌بیمه‌شخص‌ثالث‌خودروها‌اعام‌شد‌ شورای عالی بیمه جدول کامل نرخ حق بیمه خودروهای سواری برای سال را اعام کرد.شــورای عالی بیمه در راســتای اجرای آئین نامه تعیین سقف 98 حق بیمه شــخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقســیط آن، مصوب هیأت وزیران در ســال ۶۹3۱، جدول نرخ حق بیم هها را برای ســال 8۹3۱ به شرح جدول زیر اصاح کرد.نحــوه اعمال انواع تخفی فها و اضافه نر خهای حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه اجرایی فوق و با رعایت بخشــنام ههای بیمه مرکزی ایران است. همچنین شرک تهای بیمه و نماینــدگان آنها موظفند جدول زیــر را در معرض دید متقاضیان قرار دهند. بر اســاس مصوبه جدید شــورای عالی بیمه درباره نرخ حق بیم ههای شخص ثالث، بیمه شــخص ثالث پراید، پیکان و خودروهای مشابه با یک سال تخفیف ) با … سیلندر (پژو، رنو و ۴ هزار تومان، ســایر خودروهای 5۷3یک میلیون و هزار تومان و خودروهای شش سیلندر نیز با 8۱۴تخفیف مشابه یک میلیون و هزار تومان تعیین شده است.حق بیمه ثالث ۷۰یک سال تخفیف دو میلیون و پراید، پیکان و خودروهای مشــابه با دو سال تخفیف یک میلیون و ۰۹۴ هزار ) با تخفیف مشابه یک …تومان، ســایر خودروهای چهار ســیلندر (پژو، رنو و میلیون و ۹۱۷ هزار تومان و خودروهای شــش سیلندر نیز با دو سال تخفیف ۰۹ هزار تومان محاسبه شده است.این رقم برای حق بیمه ثالث ۲یک میلیون و پراید، پیکان و خودروهای مشــابه با سه سال تخفیف یک میلیون و ۷۰۴ هزار ) با تخفیف مشابه یک …تومان، ســایر خودروهای چهار ســیلندر (پژو، رنو و هزار تومان و خودروهای شــش سیلندر نیز با سه سال تخفیف ۶۲3میلیون و هزار تومان تعیین شــده اســت.بر اساس ارقام این جدول، ۷۹۶یک میلیون و حق بیمه ثالث پراید، پیکان و خودروهای مشــابه با ۰۱ سال تخفیف ۶۹۴ هزار 5۷۲) با تخفیف مشابه …تومان، ســایر خودروهای چهار سیلندر (پژو، رنو و هزار تومان ۶33 هزار تومان و خودروهای شش سیلندر نیز با ۰۱ سال تخفیف محاسبه شده است.

یران جیب/ در اجرای ماده (3) «آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن – مصوب هیئت محترم وزیران در سال ۱۳۹۶» موضوع ماده (۱۸) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال ۱۳۹۵»، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ «نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ برای کلیه وسایل نقلیه را ۱۵ درصد بیش از نرخ های مورد عمل سال ۱۳۹۷» تعیین نمود.

قیمت بیمه شخص ثالث در سال 98 + جدولدر اجرای این مصوبه شرکت های بیمه مکلفند موارد زیر را رعایت نمایند:

۱- نظر به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۳۹۸ از سوی قوه محترم قضائیه که متضمن ۱۶/۹ درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه می باشد و با توجه به افزایش ۱۵ درصدی نرخ حق بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، کلیه شرکت های بیمه موظفند بیمه نامه های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ و پس از آن می باشد، با تعهدات بدنی ۳۶۰۰ میلیون ریال (معادل دیه ماه های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۹۰ میلیون ریال و با حق بیمه های مندرج در جدول پیوست صادر نمایند. شرکت های بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

۲- نحوه اعمال انواع تخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوق الذکر و با رعایت بخشنامه شماره ۹۶/۴۰۰/۱۲۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ بیمه مرکزی ج.ا. ایران می باشد.

۳- در اجرای ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن – مصوب هیئت محترم وزیران، شرکت های بیمه مکلفند؛ بیمه نامه های حوادث راننده ای را که تاریخ شروع پوشش آنها از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ و پس از آن می باشد، با تعهدات حداقل ۲۷۰۰ میلیون ریال و با نرخ ها و ضوابط مقرر در آیین نامه مذکور صادر نمایند و در صورت تقاضای بیمه گذاران، مبلغ تعهدات بیمه نامه های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق بیمه مربوط تا مبلغ مذکور افزایش دهند.

۴- با توجه به اینکه در قانون فوق الذکر، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهدة صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه های صادره قبلی، منتفی است. مع هذا، در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند.